نمایش نوار ابزار

بازنگری “مسئله شر” در اندیشه های هانا آرنت و گریس ژانتن

 

 

بحث های پیشین بیشتر حول فلسفه اشاعه مذهب بود که اردوگاه آشویتز را همچون نمادی از افشاگری بیزاری انسان مد نظر قرار می داد. در زمان مذکور بحثی در ارتباط با خشونت علیه زنان مورد توجه قرار نگرفته بود. در این بخش پیشنهاد بنده جهت مطالعه و بررسی بیشتر این است که در رابطه با خشونت علیه زنان و مسئله شر، به مطالعات هانا آرنت و گریس ژانتن مراجعه نمایید. سپس تمرکز و توجه ویژه ای به مطالعات ژانتن داشته باشید، بنده نیز خوشنت علیه زنان را مورد بررسی قرار خواهم داد. در طول بررسی های مذکور ، امیدوارم مفاهیم دوگانه “مسئله شر” را به چالش گذاریم طرح این مسئله یکی از اساسی ترین پرسش های حیات روشنفکری بعد از جنگ در اروپا بود. با وجود اینکه هانا آرنت در سال ۱۹۴۵ پیش بینی نمود که این مسئله یکی از پرسش های اساسی حیات روشنفکری در اروپا است. هیچ گونه کار فلسفی عمده دیگری انجام نگرفت ولی طرح این سوال توسط هاناآرنت به طرز چشمگیری در متون انگلیسی و فرانسه مورد توجه قرار گرفت. گزارش های تاریخی و گواه و ادله در مجلد پیشین موجود است ولی مفاهیم انتزاعی در جلد پیش رو گنجانده شده است.

جهت دانلود با لینک مستقیم کلیک کنید

 

مطالب مشابه
دیدگاه ها